fbpx

Obchodní podmínky

PRO PRODEJ NA WWW.JEMNEROZPRAVKY.SK

Výklad pojmů

Tyto obchodní podmínky upravují prodej on-line služeb (tzn. e-booků a on-line seminářů) a zboží, které nabízí prodávající na www.jemnerozpravky.sk a jsou nedílnou součástí každé uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající a provozovatelkou webových stránek www.jemnerozpravky.sk je Petra Janoušková, IČ: 67377629, se sídlem Mírová 6/89, 103 00 Praha 10, zapsána v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu Městské části Praha 22 od 16.6.2003, č.j. P22 2623/2016 OŽ 02

Kontakt na prodávajícího je petra@duverujsveintuici.cz a tel. 774 898 415.

E-bookem se rozumí digitální kniha, která není tištěná a je umístěná na www.jemnerozpravky.sk.

Uhrazením kupní ceny se rozumí připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

Kupujícíspotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupujícípodnikatel je každý kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího poskytnout kupujícímu on-line zboží, které si kupující objednal a závazek kupujícího uhradit kupní cenu.

Uzavření kupní smlouvy, úhrada kupní ceny

  • Kupní cena je splatná na základě faktury.
  • Prodávající zašle kupujícímu fakturu zpravidla ihned po přijetí objednávky ze strany kupujícího.
  • V případě, že e-book je zdarma, prodávající fakturu kupujícímu nezasílá.
  • Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem nebo platební kartou.
  • Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena připsáním platby na účet prodávajícího.
  • Náklady na při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese kupující.
  • Smlouva se uzavírá v českém jazyce a otázky ní související se řídí českým právem.

Doručení on-line služby

Prodávající zašle přístupové údaje ke stažení popř. ke zpřístupnění on-line služby kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři po úhradě kupní ceny. 
Po přijetí přístupových údajů je kupující oprávněn stáhnout e-book do svého počítače, popř. shlédnout on-line seminář.

Odstoupení od kupní smlouvy

V případě, že si kupující objednal u prodávajícího zboží má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14-ti dnů od uzavření kupní smlouvy a to tak, že kupující zašle nejpozději do 14-ti dnů od uhrazení kupní ceny odstoupení od smlouvy na email prodávajícího petra@duverujsveintuici.cz.

Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu, kterou uhradil, bez zbytečného odkladu nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy na účet, ze kterého kupní cenu hradil.

Souhlas se zpracováním a archivováním osobních údajů

Kupující spolu s objednávkou produktu uděluje prodávajícímu souhlas ve smyslu § 5 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem zpracování a archivování k potřebám provozovatelky zejména k zasílání obchodních sdělení. Veškeré údaje jsou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoliv ze strany účastníka kurzu odvolán emailem nebo dopisem adresovaným provozovatelce.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce oprávněný shromažďovat osobní údaje pod reg. číslem 00065111.

Duševní vlastnictví prodávajícího

On-line služby a zboží prodávaná na www.jemnepohadky.cz jsou výsledkem duševní činnosti prodávajícího, je majetkem prodávajícího, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

Kupující může použít obsah on-line služby pouze pro svojí vlastní osobní potřebu. Kupující není oprávněn obsah on-line služby dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.

Řešení sporů

Kupující - spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci (www.coi.cz).

Spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.10.2019
 

ZAVOLEJTE MI

+420 774 898 415

NAPIŠTE MI

petra@duverujsveintuici.cz

SLEDUJTE NÁS

@jemnepohadky